5/7/04

PHÂN HIỆU ĐÀO TẠO CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ PHƯỜNG-XÃ-THỊ TRẤN

Chủ trì: Kts. Lâm Quang Trúc.
Thiết kế: Kts. Nguyễn Ngọc Huy.
Năm thiết kế: 07/2004.
Địa điểm: Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

NNH Architects

© Copyright 2016 @ NNH Architects. All rights reserved.