09/01/2017

NEW CENTURY GLOBAL CENTER

Địa điểm: Thành Đô, Trung Quốc.
Năm hoàn thành: 2013.

    
Theo Designboom.

© Copyright 2016 @ NNH Architects. All rights reserved.