9/1/17

NEW CENTURY GLOBAL CENTER

Địa điểm: Thành Đô, Trung Quốc.
Năm hoàn thành: 2013.

    
Theo Designboom.

© Copyright 2016-2024 @ NNH Architects. All rights reserved.