24/12/16

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA QATAR

Thiết kế: kts. Arata Isozaki và RHWL.
Địa điểm: Doha, Qatar.Theo Designboom.

© Copyright 2016 @ NNH Architects. All rights reserved.